• Novinky

      • Netradičné otvorenie š.r. 2020/2021

      • Slávnostné a zároveň netradičné otvorenie nového školského roku 2020/2021 prebehlo za dodržania prísnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v obmedzenom režime.

       Žiaci 2.-9. ročníka boli privítaní triednymi učiteľmi v triedach. Našich najmladších žiakov 1. a 0. ročníka ZŠ privítalo vedenie školy, starosta obce, ako aj triedne učiteľky na školskom dvore. Po krátkych príhovoroch boli žiaci za prítomnosti triednej učiteľky sprevádzaní do svojej novej triedy. 

       Všetkým želáme úspešné vykročenie do nového školského roku a bezproblémový priebeh vzdelávania pri plnom zdraví po celý rok. 

       PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy

      • Oznam pre stravníkov

      • MINULOROČNÍ  STRAVNÍCI

       Žiaci, ktorí sa prihlásili v minulom školskom roku na stravovanie a chcú v stravovaní pokračovať v šk.roku 2020/21, už nemusia nanovo odovzdávať prihlášku (platí im stará prihláška). Stačí ak žiak 2. 9. 2020 nahlási stravovanie triednej učiteľke, ktorá to sumárne oznámi vedúcej školskej jedálne. Zaplatená záloha sa u týchto žiakov je prenesená do aktuálneho školského roku (preto sa nevracia).

       NOVÍ STRAVNÍCI ZŠ

       Noví záujemci o stravovanie (napr. prváci, iní) nech si vyzdvihnú prihlášku (zápisný lístok) na školské stravovanie u vedúcej ŠJ. Následne je potrebné uhradiť jednorazovú zálohu vo výške 20,- € do termínu 27. 8. 2020  na účet ŠJ:  SK79 0900 0000 0050 5119 5496. V tento deň je prihlasovanie na obedy pre SEPTEMBER uzatvorené. Pri odovzdaní prihlášky (zápisného lístka) si každý žiak u vedúcej ŠJ v hotovosti zakúpi ČIP za sumu 2,- €, ktorý slúži na preberanie stravy pre každý deň (čip sa nevracia).

       NOVÍ STRAVNÍCI MŠ

       Vyzdvihnú si prihlášku u triednej učiteľky od 2.9.2020 a podľa pokynov vedúcej ŠJ budú následne robiť úhrady za stravu.

       -------------------------------------------------

       Žiak je na stravovanie prihlásený pre každý deň automaticky. Na tejto školskej webovej stránke sa žiak prihlási na svoje žiacke konto (údaje z min.školského roku, alebo nové od tr.učiteľky). 

       ODHLÁSENIE z obedu je možné ELEKTRONICKY na webovej stránke (klik sekcia "Žiaci a rodičia", ďalej klik "Jedálny lístok") najneskôr do 19:00 hod. a to DEŇ VOPRED!!! Vo výnimočných prípadoch - napr. v prípade náhleho ochorienia, sa môže žiak (rodič za žiaka) z obedu odhlásiť v deň obedu najneskôr do 7:30 h ráno osobne/telefonicky u vedúcej ŠJ.

        

       Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:  0915 767 749

      • JÚN v MATERSKEJ ŠKOLE

      • Hoci len mesiac po pandémii, ale aj tak sme si to stihli užiť pred prázdninami.

       Hry s novou didaktickou pomôckou „ padák“ a opekačka v EKO triede.

      • RIADITEĽSKÉ  VOĽNO

      • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch Vám oznamuje, že podľa §150 ods. 5 školského zákona  č. 245/2008  a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje riaditeľské voľno dňa 30.06.2020 žiakom Základnej školy s materskou školou Jakubany z prevádzkových  dôvodov.

      • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 6.-9. ročníka

      • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že po konzultácií so zriaďovateľom nezačíname s prezenčným vyučovaním žiakov 6. - 9. ročníka od 22.06.2020. Vo všetkých uvedených ročníkoch pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

       PaedDr. Michal Hanečák,  riaditeľ školy

      • Prezenčné vzdelávanie ZŠ s MŠ: JÚN 2020


      • Na základe pokynu MŠ SR, RÚVZ a zriaďovateľa - Obec Jakubany, Základná škola s materskou školou, Jakubany začína prezenčné vzdelávanie žiakov 0.-5. ročníka KT a ŠT a detí MŠ od 1. 6. 2020.

       Žiak bude zaradený do prezenčného vzdelávania na základe PRIHLÁŠKY zákonného zástupcu a dodržania všetkých podmienok uvedených v prihláške.

       Pre stiahnutie prihlášky kliknite tu:

       Prihlaska_pre_deti_MS_(JUN_2020).docx  (po termíne neaktívna)

       Prihlaska_pre_ziakov_ZS_(JUN_2020).docx  (po termíne neaktívna)


       Vyplnenú PRIHLÁŠKU v písomnej forme je potrebné doručiť do školskej schránky (pri hlavnom vstupe do školy - vpravo od malej bráničky)  do 24.5.2020 (nedeľa).


       Pri nástupe do ZŠ a MŠ musí zákonný zástupca (alebo žiak) priniesť so sebou VYHLÁSENIE zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré je nie staršie ako 3 dni.

       Pre stiahnutie vyhlásenia (prehlásenia) kliknite tu:

       Prehlasenie_zak.zastupcu_dietata_MS.docx  

       Vyhlasenie_zak.zastupcu_ziaka_ZS.docx​​​​​​​


       V prípade, že zákonný zástupca si nemá kde Prihlášku a Vyhlásenie vytlačiť, môže si tieto dokumenty vyzdvihnúť na školskej vrátnici od 8. do 13. hod. každý pracovný deň.      • Oznam MŠ - JÚN

      • Témy na vzdelávanie pre mesiac JÚN:

       ► Mať sviatok je príjemné - MDD

       ► Exotické zvieratá - ZOO

       ► Život okolo vodných tokov, hmyz

       ► Bezpečne a prázdniny

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • Súťaž: Biblia očami detí a mládeže

      • Do galérie Súťaž: Biblia očami detí a mládeže boli pridané fotografie.

       Aj v tomto školskom roku sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže zapojili žiaci našej školy. Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Výtvarne boli zobrazované témy Exodus 1 – 24, Kniha proroka Jonáša a evanjelium podľa Jána. Súťaž bola rozdelená do ôsmych kategórií. Úspešnými v krajskom kole boli tieto naše žiačky: 2. kategória (1-2.ročník) – 1. miesto – Sára Stempová, 1. A, 3. kategória (3.-4.ročník) – 1. miesto Melánia Katreničová, 2. miesto Miriam Vaľková, 3. miesto Kristína Vaľková, všetky zo 4. A, 4. kategória (5.-6.ročník) – Michaela Štucková z 5. A. Víťazné práce postupujú do celoslovenského kola. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

        PaedDr. Andrea Vaľková

      • Zápis do MŠ pre škol.rok 2020/21

      • Vážení rodičia!

       Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl, bude tohtoročný zápis do MŠ prebiehať v inom režime.

       Zápis sa bude konať v dňoch  04. - 15. 05. 2020 (vrátane) dvoma spôsobmi.

       Potvrdenie detského lekára doručíte materskej škole dodatočne po nástupe dieťaťa do MŠ.

        

       1. Cez elektronickú prihlášku.

       Túto prihlášku rodič otvorí, vyplní a elektronicky odošle MŠ.

       Ak chcete vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, kliknite tu:  Elektronická prihláška

        

       2. Písomne, vypísaním povinnej dokumentácie.

       Rodič si vytlačí Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, Súhlas na spracovanie osobných údajov (viď.dokumenty dole), vyplní tieto dokumenty a zašle škole poštou, alebo vloží do poštovej schránky školy, ktorá je pri hlavnom vstupe do školy (vpravo od malej bráničky).

       ► Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie_(do_MS).docx

       ► Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_uchadzaci.docx

        

       Pre podrobné informácie o podmienkach pre prijatie dieťaťa do materskej školy kliknite na tento dokument:

       Prijmanie_deti_do_MS_-_PODMIENKY.docx

       V prípade nejasností, môžete kontaktovať školu na sekretariat@zsjakubany.sk, 0908 542 950 (zást.MŠ).

        

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • Oznam MŠ - MÁJ

      • Témy na vzdelávanie pre mesiac MÁJ:

       ► Babka bylinkárka – liečivé rastliny

       ► Už sme v lese, tu sú stromy

       ► Slovensko – moja rodná vlasť

       ► Srdiečko plné lásky – počatie, narodenie, Deň matiek

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • OZNAM: Koncoročné hodnotenie

      • Vážení rodičia!

       V čase mimoriadnej situácie, ktorá bola zapríčinená prerušením vyučovania  a podmienok, ktoré týmto vznikli, je veľmi ťažké naplniť ciele vzdelávania v niektorých predmetoch.

       Na základe týchto skutočností ZŠ s MŠ Jakubany pristupuje k týmto opatreniam, ktoré sa týkajú koncoročného hodnotenia žiakov /vysvedčenie/:

       1. Predmety telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, technika, občianska náuka budú v tomto školskom roku hodnotené formulou – absolvoval. Toto opatrenie sa týka všetkých tried od 2. do 9.ročníka v KT aj ŠT. Aby žiak dostal na vysvedčení hodnotenie absolvoval, musí plniť úlohy zadané cez EduPage, stále posledný týždeň v mesiaci.
       2. V nultom a prvom ročníku KT a ŠT  budú žiaci vo všetkých predmetoch hodnotení slovne. Hodnotenie bude výraznou mierou zohľadňovať aktivitu žiaka a jeho spätnú väzbu pri vyučovaní cez EduPage.
       3. V druhom až deviatom ročníku KT a ŠT budú žiaci  hodnotení v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, MAT, CHEM, FYZ, BIO, DEJ, GEO, INF na 2.stupni a SJL, MAT, ANJ, INF, PVD, PVO, VLA na 1.stupni. Hodnotenie bude výraznou mierou zohľadňovať aktivitu žiaka a jeho spätnú väzbu pri vyučovaní cez EduPage.

        

             V Jakubanoch 20.4.2020                                                 PaedDr. Michal Hanečák , riaditeľ školy

      • ZÁPIS detí do ZŠ

      • Vážení rodičia!

       Z dôvodu prerušenia prevádzky základný škôl, bude tohtoročný zápis do 1. ročnka prebiehať v inom režime.

       Zápis sa bude konať v dňoch 20. 04. - 24. 04. 2020 (vrátane) troma spôsobmi.

       Zápis sa týka  detí, ktoré sa narodili v čase od 01.09.2013 do 31.08.2014, alebo mali odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

        

       1. Cez elektronickú prihlášku.

       Túto prihlášku rodič otvorí, vyplní a elektronicky odošle škole. 

       Ak chcete vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, kliknite tu:       Elektronická prihláška

        

       2. Písomne, vypísaním povinnej dokumentácie.

       Rodič si vytlačí protokol, súhlas na spracovanie osobných údajov žiaka (prípadne žiadosť o odklad pov.škol.dochádzky), vyplní tieto dokumenty a zašle škole poštou, alebo vloží do schránky školy, ktorá je pri hlavnom vstupe do školy (schránka je vpravo od malej bráničky).

       Súčasťou povinnej dokumentácie pre zápis pre každého žiaka (aj elektronicky prihláseného) do 1. ročníka sú:

       1. 1._Protokol_o_zapise_ziaka_do_1._rocnika.doc

       2. Rodičom podpísaný 2._Suhlas_so_SOU_pre_zak.zast._ziakov_ZS.docx

       3. 3._Ziadost_o_odklad_PSD.docx (ak o ňu požiada)

       Tieto dokumenty musí rodič vyplniť, podpísať a zaslať škole písomnou formou, akú si zvolí (poštou, osobne do školskej schránky). V prílohe nájdete zoznam učebných pomôcok, ktoré žiak potrebuje pri nástupe do 1. ročníka.

       Vyšetrenia žiakov, ktorých rodičia požiadajú o odklad, sa budú realizovať po skončení mimoriadnej situácie, buď cez školu, alebo súkromne cez rodiča na Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni.

       Kópiu rodného listu, prípadne peniaze na niektoré pomôcky, ktoré nevie zabezpečiť rodič, prinesie rodič so sebou na slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021.

       V prípade nejasností, môžete kontaktovať školu na sekretariat@zsjakubany.sk 

        

       3. Zápis dieťaťa v spolupráci s rómskou hliadkou obce.

       Rómska hliadka distribuuje tlačivá do rodiny budúceho prváka a následne ich o dva dni zozbiera a doručí škole.

        

       Prílohy (ďalšie informácie):

       Zoznam_pomocok_pre_prvaka.pdf

        

        

        

        

        

      • DOMÁCE ÚLOHY a RTVS 2 vysielanie

      • Ako sa žiak (rodič) dokliká k svojim domácim úlohám tu na edupage:


       1. Na hlavnej stránke tejto edupage sa myšou zrolujte (posuňte) celkom dole a nájdite sekciu "Rýchle odkazy".
       2. V tejto sekcii kliknite na "Domáce úlohy".
       3. Ďalej vyberte svoju triedu a riaďte sa pokynmi učiteľov v jednotlivých domácich úlohách pre daný deň.

       Poznámka: Úlohy sú aktualizované denne.

        

       Dávame do pozornosti aj RTVS 2, ktorá v čase od 9:15 - 10:45 h (čas sa môže meniť) zaradila do TV programu vysielanie pre žiakov, v ktorom je približené učivo žiakom ZŠ.