• Novinky

      • Mediálna výchova ako prierezová tematika

      • Piatok 26.apríla bol na našej škole venovaný mediálnej výchove – prierezovej tematike  ŠkVP. Počas celého dňa  formou prezentácií, prednášok, aktivít  bola vytváraná  schopnosť žiakov  selektívne pristupovať  k médiám, k ich využívaniu,  ku kritickému posudzovaniu ich posolstva.

       Okrem triednych učiteľov, ktorí pracovali so svojimi triedami, sme pozvali aj odborníkov na danú problematiku: Mgr. Miriamu Rybovičovú  z Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, kpt. Ing. Milana Ženčucha , referenta  - špecialistu skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ v Starej Ľubovni.

       Počas celého dňa žiaci prejavili veľký záujem o danú tému, aktívne sa zapájali do diskusií, či už v triede alebo počas prednášok,  v záverečnom  dotazníku ukázali, že si z celého dňa odniesli množstvo poznatkov a veríme , že aj vedomostí a schopností. Súčasťou celodenných aktivít bola aj súťaž o najkrajší reklamný plagát  na   vybrané produkty, ktorá bude vyhodnotená v pondelok 29. apríla.

      • Úspešní na súťažiach!

      • Marec nebýva len mesiacom knihy, ale rovnako aj mesiacom, v ktorom sa konajú rôzne vedomostné či literárne súťaže.

       Dňa 19.3.2019 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, na ktorom bola úspešná TIMEA KATRENIČOVÁ – 4.A. Jej výborný prednes bol odmenený diplomom.

       V utorok 26.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo PYTAGORIÁDY v kategórii Z3, Z4 A Z5. Úspešnými boli:

       Kategória Z3: Úspešný riešiteľ – Adam Dufala, 3.A

       Kategória Z4: 3. miesto – Daniel Mačuga, 4.A, Úspešný riešiteľ – Martina Mačugová, 4.A

       Srdečne blahoželáme!!!                                                            

                                                                                                                                              PaedDr. Martina Krafčíková

      • Predplavecká príprava

      • 12.4.2019 deti MŠ úspešne ukončili predplaveckú prípravu. Za odvahu a usilovnosť dostali mokré vysvedčenie a sladkú odmenu.

      • Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže

      • Asociácia za život a rodinu so sídlom v Bratislave vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Rodina a Základné ľudské právo na život“.  S myšlienkou „Prečo je rodina dôležitá? Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka?“ pracovali naši piati žiaci (Róbert Červeňák – 6. A, Melánia Katreničová, Miriam a Kristína Vaľkové a Viera Dudová z 3. A) a so svojimi výtvarnými prácami sa zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Na výsledky čakáme.

      • Aj tento rok úspešne na Biblickej súťaži

      • 21. marca 2019 sa v priestoroch základnej školy vo Veľkom Lipníku konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: v A. kategórii Juliána Firčová, Tobiáš Stempa a Alex Ulman z 2. A, ktorí obsadili 1. miesto, v B. kategórii Miriam Vaľková, Kristína Vaľková z 3. A a Daniel Mačuga zo 4. A, tí obsadili 4. miesto a v 1. kategórii Radoslava Mačugová a Marek Mariančík z 5. A a Laura Mačugová zo 6. A, toto družstvo obsadilo 2. miesto.   Na krajské kolo do Prešova postúpili z 1. miesto žiaci z 2. Tam 10. apríla obsadili pekné 4. miesto. Víťazom blahoželáme.

      • Biblia očami detí

      • Aj tohto školského roku sa  do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojili naši žiaci. Vo svojich kategóriach sa umiestnili: Sára Stempová, MŠ s prácou „Podobenstvo o rozsievačovi“ na 1. mieste, Melánia Katreničová 3. A s prácou „Petrov výkrik: „Pane, zachráň ma!““ na 1. mieste, Kristína Vaľková 3. A s prácou „Rút zbiera klásky na Bózovom poli“ na 3. Mieste a Tomáš Štucka z 5. A s prácou „Krížová cesta“ na 3. mieste. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 9. mája 2019 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

      • Východní svätí pre súčasnosť

      • Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Žiaci našej školy sa viacerými prácami zapojili aj do tohto projektu a na krajské kolo postúpilo 9 výtvarných prác, ktoré sa však na tejto úrovni neumiestnili. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa tohto roku mohli zamerať na život, dielo či posolstvo Sedempočetníkov – sv. Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu.

      • Výsledky jarnej časti súťaže o najkrajšiu triedu

      • Cieľom tejto súťaže tried na druhom stupni KT bolo zaktivizovať žiakov pri skrášlení prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho dňa – čiže triedy. Zimná časť súťaže sa skončila víťazstvom 7.A triedy. Vo výzdobách jednotlivých tried sa veľkou mierou odráža aj zanietenosť triednych učiteliek, ich fantázia a zručnosť.

       Porota v zložení  Mgr. Kaletová, PaedDr.Čarnotová Jankurová /učiteľky ŠT/ rozhodla takto:

       1. miesto - 6.A   / triedna učiteľka Mgr. Stašenková /
       2. miesto - 7.A   / triedna učiteľka Mgr. Vargová /
       3. miesto - 5.B   / triedna učiteľka  Mgr. Ružbašanová/

       Veľkou motiváciou súťaže bola aj hlavná cena – školský výlet pre triedu zadarmo. V júni, po dohode s riaditeľom školy PaedDr. Hanečákom, si žiaci 7.A a 6.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do realizácie výzdoby triedy užijú celodenný výlet. Blahoželáme!

      • Čarovné semienka

      • P. uč. K. Ulmanová formou zážitkového učenia predviedla deťom  siatie zeleninky. Všetky kelimky sme si označili, budeme ich polievať a pozorovať klíčenie a rast.

      • Nauč ma mamka básničku

      • Deti sa doma s mamkami usilovne učili, aby každé z nich mohlo predniesť svoju obľúbenú básničku. Strávili sme príjemné predpoludnie a všetkým mamkám za usilovnosť ďakujeme.