• Novinky

      • Zápis do MŠ pre škol.rok 2020/21

      • Vážení rodičia!

       Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl, bude tohtoročný zápis do MŠ prebiehať v inom režime.

       Zápis sa bude konať v dňoch  04. - 15. 05. 2020 (vrátane) dvoma spôsobmi.

       Potvrdenie detského lekára doručíte materskej škole dodatočne po nástupe dieťaťa do MŠ.

        

       1. Cez elektronickú prihlášku.

       Túto prihlášku rodič otvorí, vyplní a elektronicky odošle MŠ.

       Ak chcete vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, kliknite tu:  Elektronická prihláška

        

       2. Písomne, vypísaním povinnej dokumentácie.

       Rodič si vytlačí Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, Súhlas na spracovanie osobných údajov (viď.dokumenty dole), vyplní tieto dokumenty a zašle škole poštou, alebo vloží do poštovej schránky školy, ktorá je pri hlavnom vstupe do školy (vpravo od malej bráničky).

       ► Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie_(do_MS).docx

       ► Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_uchadzaci.docx

        

       Pre podrobné informácie o podmienkach pre prijatie dieťaťa do materskej školy kliknite na tento dokument:

       Prijmanie_deti_do_MS_-_PODMIENKY.docx

       V prípade nejasností, môžete kontaktovať školu na sekretariat@zsjakubany.sk, 0908 542 950 (zást.MŠ).

        

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • Oznam MŠ - MÁJ

      • Témy na vzdelávanie pre mesiac MÁJ:

       ► Babka bylinkárka – liečivé rastliny

       ► Už sme v lese, tu sú stromy

       ► Slovensko – moja rodná vlasť

       ► Srdiečko plné lásky – počatie, narodenie, Deň matiek

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • OZNAM: Koncoročné hodnotenie

      • Vážení rodičia!

       V čase mimoriadnej situácie, ktorá bola zapríčinená prerušením vyučovania  a podmienok, ktoré týmto vznikli, je veľmi ťažké naplniť ciele vzdelávania v niektorých predmetoch.

       Na základe týchto skutočností ZŠ s MŠ Jakubany pristupuje k týmto opatreniam, ktoré sa týkajú koncoročného hodnotenia žiakov /vysvedčenie/:

       1. Predmety telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, technika, občianska náuka budú v tomto školskom roku hodnotené formulou – absolvoval. Toto opatrenie sa týka všetkých tried od 2. do 9.ročníka v KT aj ŠT. Aby žiak dostal na vysvedčení hodnotenie absolvoval, musí plniť úlohy zadané cez EduPage, stále posledný týždeň v mesiaci.
       2. V nultom a prvom ročníku KT a ŠT  budú žiaci vo všetkých predmetoch hodnotení slovne. Hodnotenie bude výraznou mierou zohľadňovať aktivitu žiaka a jeho spätnú väzbu pri vyučovaní cez EduPage.
       3. V druhom až deviatom ročníku KT a ŠT budú žiaci  hodnotení v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, MAT, CHEM, FYZ, BIO, DEJ, GEO, INF na 2.stupni a SJL, MAT, ANJ, INF, PVD, PVO, VLA na 1.stupni. Hodnotenie bude výraznou mierou zohľadňovať aktivitu žiaka a jeho spätnú väzbu pri vyučovaní cez EduPage.

        

             V Jakubanoch 20.4.2020                                                 PaedDr. Michal Hanečák , riaditeľ školy

      • ZÁPIS detí do ZŠ

      • Vážení rodičia!

       Z dôvodu prerušenia prevádzky základný škôl, bude tohtoročný zápis do 1. ročnka prebiehať v inom režime.

       Zápis sa bude konať v dňoch 20. 04. - 24. 04. 2020 (vrátane) troma spôsobmi.

       Zápis sa týka  detí, ktoré sa narodili v čase od 01.09.2013 do 31.08.2014, alebo mali odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

        

       1. Cez elektronickú prihlášku.

       Túto prihlášku rodič otvorí, vyplní a elektronicky odošle škole. 

       Ak chcete vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, kliknite tu:       Elektronická prihláška

        

       2. Písomne, vypísaním povinnej dokumentácie.

       Rodič si vytlačí protokol, súhlas na spracovanie osobných údajov žiaka (prípadne žiadosť o odklad pov.škol.dochádzky), vyplní tieto dokumenty a zašle škole poštou, alebo vloží do schránky školy, ktorá je pri hlavnom vstupe do školy (schránka je vpravo od malej bráničky).

       Súčasťou povinnej dokumentácie pre zápis pre každého žiaka (aj elektronicky prihláseného) do 1. ročníka sú:

       1. 1._Protokol_o_zapise_ziaka_do_1._rocnika.doc

       2. Rodičom podpísaný 2._Suhlas_so_SOU_pre_zak.zast._ziakov_ZS.docx

       3. 3._Ziadost_o_odklad_PSD.docx (ak o ňu požiada)

       Tieto dokumenty musí rodič vyplniť, podpísať a zaslať škole písomnou formou, akú si zvolí (poštou, osobne do školskej schránky). V prílohe nájdete zoznam učebných pomôcok, ktoré žiak potrebuje pri nástupe do 1. ročníka.

       Vyšetrenia žiakov, ktorých rodičia požiadajú o odklad, sa budú realizovať po skončení mimoriadnej situácie, buď cez školu, alebo súkromne cez rodiča na Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni.

       Kópiu rodného listu, prípadne peniaze na niektoré pomôcky, ktoré nevie zabezpečiť rodič, prinesie rodič so sebou na slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021.

       V prípade nejasností, môžete kontaktovať školu na sekretariat@zsjakubany.sk 

        

       3. Zápis dieťaťa v spolupráci s rómskou hliadkou obce.

       Rómska hliadka distribuuje tlačivá do rodiny budúceho prváka a následne ich o dva dni zozbiera a doručí škole.

        

       Prílohy (ďalšie informácie):

       Zoznam_pomocok_pre_prvaka.pdf